तातो गोरो पत्नी आफ्नो घुँडा टेक्दै डिकलाई स्पंक बनाउन उत्सुक छिन्