कसैलाई हेर्नको लागि पर्खँदै यसलाई फेरि काम नर्स उडाउनुहोस्