म आफैसँग रमाइलो गर्दैछु, मलाई के लाग्छ मलाई भन्नुहोस्