बेट्टीलाई ठूलो कुकुर मन पर्छ, बेट्टीले ठूलो कुकुर पाउँछ, उसलाई टाँसिन्छ