कोविड होस् वा नहोस्, त्यहाँ अझै पनि धेरै पत्नीहरूलाई आफ्नो बीबीसी बानी खुवाउन आवश्यक छ