बिलसँग सधैं आफ्नो मोबाइल फोन हातमा हुन्छ र उनको अन्नाले उसलाई चुस्छ र त्यसपछि बग्छ